English
Apel pentru lansarea sesiunii de cereri proiecte pentru masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori
3 Aug 2012

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

Grupul de Acţiune Locală „Ţara Vrancei”

Data publicării: 3.08.2012

Data lansării sesiunii: 3.08.2012

Numărul de referință al sesiunii de proiecte: 3

Grupul de Acţiune Locală „Ţara Vrancei” anunţă lansarea sesiunii de proiecte pentru: Măsura 142 Infiintarea grupurilor de producatori începând cu data de 3 august 2012 ora 9.00. Data limită de depunere a proiectelor pentru aceasta măsura este 17 august 2012 ora 12.00. Pentru măsurile 111, 121,122, 312, 313 și 322 termenul limită de depunere ramane acelasi, sesiune va fi inchisa atunci cand se vor epuiza fondurile disponibile pentru fiecare masura.

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL “Ţara Vrancei” (loc. Năruja, jud. Vrancea), zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 09:00–14:00.

– Fondurile totale disponibile pentru  Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte sunt de 190.000 Euro si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 111 este de 9.500 euro.

-Fondurile totale disponibile pentru Măsura 121 – Modernizarea exploataţilor agricole sunt de 300.000 Euro şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de 50.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 122 – Îmbunătățirea valorii economice a pădurii sunt de 300.000 Euro şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 122 este de 50.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori sunt de 150.000 Euro si suma maxima neramburasbila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 142 este de 50.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi sunt de 500.000 Euro şi suma medie nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 312 este de 35.000 euro, dar nu mai mult de 43.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 313 – Încurajarea activităţilor turistice sunt de 600.000 Euro şi suma medie nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 313 este de 35.000 euro, dar nu mai mult de 42.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 322 – Renovarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru econonomia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale sunt de 600.000 Euro şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 322 este de 50.000 euro.

Comitetul de Selecție al proiectelor va fi format din 7 membri, dintre care: 1 membru din sectorul public al parteneriatului și 6 membri din sectorul privat al parteneriatului.

Procesul de Selecție se va face la sfarsitul fiecarei luni in care vor exista proiecte depuse. Se va face publicarea Raportului preliminar al Comitetului de Selecție pe pagina web www.tara-vrancei.ro, iar anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în această sesiune se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către Directorul General al Autorităţii de Management. GAL „Ţara Vrancei” îi va notifica în scris în termen de 3 zile şi prin intermediul paginii web www.tara-vrancei.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL “Ţara Vrancei”. Contestațiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la sediul GAL Țara Vrancei în termen de 5 zile de la data primirii notificării. După verificarea contestațiilor depuse se va emite Raportul Comisiei de contestații, care se va publica pe pagina web www.tara-vrancei.ro , precum și la sediile primăriilor din teritoriul Țara Vrancei în maxim 30 de zile. Anunțarea rezultatelor finale se va face în maxim 5 zile de la finalizarea Raportului de Contestații și se va face pe pagina web a GAL Țara Vrancei.

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate menţionate în Fișa Măsurii și în Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să depăşească punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform criteriilor de selecție locale.

Documentele justificative, cerințele de conformitate și eligibilitate, descrierea criteriilor de selecție și punctajele aferente criteriilor de selecție locală pentru fiecare măsura în parte sunt prezentate pe pagina web www.tara-vrancei.ro.

Pentru măsurile 111, 121, 122, 312, 313 și 322 documentele justificative, cerințele minime de conformitate și elegibilitate, punctajele rămân neschimbate din prima sesiune de cereri proiecte.

 Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori

Documente obligatorii care trebuie atasate Cererii de finantare pentru intocmirea proiectului:

1. Aviz de recunoastere in conformitate cu prevederile legislatie nationale in vigoare, insotit de procesul verbal de constatare.

2. Certificat de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului/ Certificat de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

3. Copia actului de identitate pentru reprezentatul legal.

4. Dovada studiilor efectuate de catre reprezentatul legal: copie dupa diploma de studii/certificatul de formare si declaratia pe propria raspundere

5. Lista membrilor grupului de producatori.

6. Actul constitutiv al grupului de producatori.

8. Statutul grupului de producatori.

9. Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului in care se vor derula operatiunile cu ADPRD.

Categorii de solicitanti care pot obtine finantare nerambursabila, recunoscuti ca si grup de producatori conform legislatiei in vigoare:

1. Societati comerciale, conform Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Societati agricole si alte forme de ascociere in agricultura, conform Legii 36/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Asociatii conform Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005.

4. Cooperative agricole, conform Legii cooperatiei agricole 566/2004.

5. Orice alta forma juridica de asociere, conform legislatiei in vigoare.

Cerințe minime de conformitate și eligibilitate:

1.Sa fie persoana juridica infiintata la initiativa producatorilor agricoli si forestieri, cu scopul de a comercializa in comun produsele agricole si silvice ale membrilor, urmarind realizarea urmatoarelor obiective :

a. planificarea si modificarea productiei conform cererii pietei, în special conform conditiilor de calitate si cantitate;

b. promovarea concentrarii ofertei si plasarea pe piata a produselor obtinute de membrii sai;

c. reducerea costurilor de productie si stabilirea preturilor la producator;

d. promovarea utilizarii practicilor de cultivare, a tehnicilor de productie si gestiune a deseurilor care sa nu dauneze mediului înconjurator, în special pentru protectia calitatii apelor, a solului si a peisajului natural, precum si mentienerea si/sau promovarea biodiversitatii.

2. Alte conditii de recunoastere se refera la:

• grupul de producatori este format din cel putin 5 membri;

• sa comercializeze cel putin 75% din productia proprie prin intermediul grupului de producatori;

• dovedeste prin evidenta contabila o valoare minima a productiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care solicta recunoasterea, de cel putin 10.000 Euro, echivalent în lei;

• detine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare si urmarire cantitativa, calitativa si valorica a productiei membrilor;

• membrii grupului de producatori au obligatia de a plati contributiile financiare prevazute în actul constitutiv pentru înfiintarea si functionarea grupului de producatori.

3. Sa aiba prevazute în actul constitutiv sau în statut obligatiile membrilor si ale grupului de producatori;

4. Sa dispuna de organe de conducere si mijloace tehnice care sa-i permita sa asigure managementul comercial si financiar pentru functionarea grupului de producatori.

Finantare

1.Ajutorul public (FEADR + contributie nationala): 100%
Sprijinul va fi calculat pe baza productiei comercializate anual de catre grupul de producatori, astfel:
a) 5%, 5%, 4%, 3% si 2% din valoarea productiei comercializate de pâna la 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al cincilea an;
b) 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% si 1,5% pentru valoarea productiei comercializate care depaseste 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al cincilea an.

2. Sprijinul nu va putea depasi urmatoarele plafoane:
50.000 Euro (anul I); 50.000 Euro (anul II); 40.000 Euro (anul III); 30.000 Euro (anul IV); 30.000 Euro (anul V)

Pentru mai multe informaţii detaliate vă rugăm să ne contactaţi la office@tara-vrancei.ro, galtaravrancei@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0725-894.960 sau vizitaţi www.tara-vrancei.ro .

 

      Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
      Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.