English
Apel pentru lansarea sesiunii de cereri proiecte pentru masura 122 – GAL Tara Vrancei
21 May 2012

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

 Grupul de Acţiune Locală „Ţara Vrancei”

 Data publicării: 21.05.2012

Data lansării sesiunii: 21.05.2012

Numărul de referință al sesiunii de proiecte: 2

Grupul de Acţiune Locală „Ţara Vrancei” anunţă lansarea sesiunii de proiecte pentru: Măsura 122 – Îmbunătățirea valorii economice a pădurii începând cu data de 21 mai 2012 ora 8.00. Data limită de depunere a proiectelor pentru aceasta măsura este 16 iunie 2012 ora 12.00. Pentru măsurile 121, 312, 313 și 322 termenul limită de depunere a proiectelor se prelungește, data limită de depunere a proiectelor pentru aceste măsuri este până la data de 16 iunie 2012 ora 12.00.

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL “Ţara Vrancei” (loc. Năruja, jud. Vrancea), zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 09:00–14:00.

-Fondurile totale disponibile pentru Măsura 121-Modernizarea exploataţilor agricole sunt de 300.000 Euro şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de 50.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 122-Îmbunătățirea valorii economice a pădurii sunt de 300.000 Euro şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 122 este de 50.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 312-Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi sunt de 500.000 Euro şi suma medie nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 312 este de 35.000 euro dar nu mai mult de 43.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 313-Încurajarea activităţilor turistice sunt de 600.000 Euro şi suma medie nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 313 este de 35.000 euro dar nu mai mult de 42.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 322-Renovarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru econonomia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale sunt de 600.000 Euro şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 322 este de 50.000 euro.

Comitetul de Selecție al proiectelor va fi format din 7 membri, dintre care: 1 membri din sectorul public al parteneriatului și 6 membri din sectorul privat al parteriatului.

Procesul de Selecție se va face începând cu data de 24 iunie 2012. Se va face publicarea Raportului preliminar al Comitetului de Selecție pe pagina web www.tara-vrancei.ro, iar anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în această sesiune se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către Directorul General al Autorităţii de Management.  GAL „Ţara Vrancei” îi va notifica în scris în termen de 3 zile şi prin intermediul paginii web www.tara-vrancei.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL “Ţara Vrancei”. Contestațiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la sediul GAL Țara Vrancei în termen de 5 zile de la data primirii notificării. După verificarea contestațiilor depuse se va emite Raportul Comisiei de contestații, care se va publica pe pagina web www.tara-vrancei.ro , precum și la sediile primăriilor din teritoriul Țara Vrancei în maxim 30 de zile. Anunțarea rezultatelor finale se va face în maxim 5 zile de la finalizarea Raportului de Contestații și se va face pe pagina web a GAL Țara Vrancei.

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate menţionate în Fișa Măsurii și în Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să depăşească punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform criteriilor de selecție locale.

Documentele justificative, cerințele de conformitate și eligibilitate, descrierea criteriilor de selecție și punctajele aferente criteriilor de selecție locală pentru fiecare măsura în parte sunt prezentate pe pagina web www.tara-vrancei.ro.

Pentru măsurile 121, 312, 313 și 322 documentele justificative, cerințele minime de conformitate și elegibilitate, punctajele rămân neschimbate din prima sesiune de cereri proiecte.

Măsura 122-Îmbunătățirea valorii economice a pădurii

Documente justificative:

1. Memoriul Justificativ/ Proiectul de impadurire/ Studiu de fezabilitate.

2. Documente care atesta dreptul de proprietate.

3. Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire.

4. Acceptul scris al tuturor proprietarilor fondului forestier.

5. Angajamentul pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenului în cazul pepinierelor.

6. Clasarea notificării / Decizia etapei de evaluare initială / Decizia etapei de incadrare / 7.Acord de mediu/ Aviz Natura 2000.

8.Pentru solicitantii publici – Hotărârea Consiliului Local/Consiliilor Locale privind instrumentarea proiectului.

9.Pentru solicitantii privati- Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de institutii financiar bancare) .

10.Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR .

11.Pentru solicitanţii persoane juridice de drept privat se solicit – Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, in cazul asociaţiilor/ fundaţiilor/formelor associative; Hotărâre judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative; Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociaţiilor/Certificat de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

12.Pentru solicitantii publici – Certificatul de înregistrare fiscal / hotararile de asociere ale Consiliilor Locale/ Contract de asociere intre Consiliile Locale.

13.Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale şi graficul de reesalonare (dacă este cazul) a datoriilor către bugetul consolidat şi certificatul fiscal privind lipsa datoriilor la bugetele locale.

14.Pentru solicitanţii neautorizati (persoane fizice) se solicită doar certificate care să ateste lipsa datoriilor la bugetele locale.

15.Contract de administrare servicii silvice

16.Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant

Cerințe minime de conformitate și elegibilitate:

 1. Suprafata minima avuta în vedere pentru acesta masura este de 0,5 ha si este inclusa în amenajamentul silvic al solicitantului sau într-un amenajament silvic elaborat la o scara mai mare, în concordanta cu legislatia nationala în vigoare.
 2. Solicitantul trebuie sa aiba amenajament silvic în vigoare pentru suprafetele de padure care fac obiectul proiectului.
 3. Proiectul trebuie sa respecte specificatiile din amenajamentul silvic si sa demonstreze utilitatea tehnico-economica si functionala prin studiul de fezabilitate, memoriul justificativ si/ sau proiectul de împadurire.
 4. Proiectul trebuie sa aiba acceptul scris al tuturor proprietarilor terenului (persoane fizice si/sau juridice) care va fi depus odata cu cererea de finantare.
 5. Durata de realizare a unui proiect nu poate depasi 3 ani de la data încheierii contractului de finantare (2 ani în cazul proiectelor fara constructii si montaj) si 5 ani încazul proiectelor privind îmbunatatirea structurii padurilor, proiecte de împadurire.
 6. Solicitantul trebuie sa aiba contract de administrare/servicii silvice cu un ocol silvic autorizat, în conditiile legii.
 7. Proiectele pentru producerea de puieti forestieri (pepiniere silvice) trebuie sa fie amplasate în fondul forestier al solicitantului. Productia realizata dupa finalizarea investitiei (puieti forestieri) trebuie sa fie utilizata majoritar în fondul forestier propriu.
 8. Solicitantul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile/autorizatiile (daca este cazul) necesare investitiei.

 

Pentru mai multe informaţii detaliate vă rugăm să ne contactaţi la office@tara-vrancei.ro, galtaravrancei@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0725-894.960 sau vizitaţi www.tara-vrancei.ro .

   Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
   Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.