English
Apel pentru lansarea primei sesiuni de cereri proiecte – GAL Tara Vrancei
9 Apr 2012

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

Grupul de Acţiune Locală „Ţara Vrancei”

Data publicării: 9.04.2012

Data lansării sesiunii:9.04.2012

Numărul de referință al sesiunii de proiecte: 1

Grupul de Acţiune Locală „Ţara Vrancei” anunţă lansarea sesiunii de proiecte pentru: Măsura 121-Modernizarea exploatațiilor agricole, Măsura 312-Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, Măsura 313-Încurajarea activităţilor turistice, Măsura 322-Renovarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru econonomia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, începând cu data de 9 aprilie 2012. Data limită de depunere a proiectelor pentru aceasta măsura este 23 mai 2012 ora 12.00. Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL “Ţara Vrancei” (loc. Năruja, jud. Vrancea), zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 09:00–14:00.

-Fondurile totale disponibile pentru Măsura 121-Modernizarea exploataţiilor agricole sunt de 300.000 Euro şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de 50.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 312-Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi sunt de 500.000 Euro şi suma medie nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 312 este de 35.000 euro dar nu mai mult de 43.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 313-Încurajarea activităţilor turistice sunt de 600.000 Euro şi suma medie nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 313 este de 35.000 euro dar nu mai mult de 42.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 322-Renovarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru econonomia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale sunt de 600.000 Euro şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 322 este de 50.000 euro.

Comitetul de Selecție al proiectelor va fi format din 7 membri, dintre care: 1 membri din sectorul public al parteneriatului și 6 membri din sectorul privat al parteriatului.

Procesul de Selecție se va face începând cu data de 24 iunie 2012. Se va face publicarea Raportului preliminar al Comitetului de Selecție pe pagina web www.tara-vrancei.ro, iar anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în această sesiune se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către Directorul General al Autorităţii de Management.  GAL „Ţara Vrancei” îi va notifica în scris în termen de 3 zile şi prin intermediul paginii web www.tara-vrancei.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL “Ţara Vrancei”. Contestațiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la sediul GAL Țara Vrancei în termen de 5 zile de la data primirii notificării. După verificarea contestațiilor depuse se va emite Raportul Comisiei de contestații, care se va publica pe pagina web www.tara-vrancei.ro , precum și la sediile primăriilor din teritoriul Țara Vrancei în maxim 30 de zile. Anunțarea rezultatelor finale se va face în maxim 5 zile de la finalizarea Raportului de Contestații și se va face pe pagina web a GAL Țara Vrancei.

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate menţionate în Fișa Măsurii și în Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să depăşească punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform criteriilor de selecție locale.

Documentele justificative, cerințele de conformitate și eligibilitate, descrierea criteriilor de selecție și punctajele aferente criteriilor de selecție locală pentru fiecare măsura în parte sunt prezentate pe pagina web www.tara-vrancei.ro.

Măsura 121-Modernizarea exploataţiilor agricole

Documente justificative:

1. a) Studiul de Fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcţii şi / sau montaj sau

b) Memoriul Justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/ sau montaj

2. Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40).

3. Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale:

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului / Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară/ Situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit și pierderi, formularele 10, 20, 30 şi 40).

4. Document însuşit de un expert contabil din care să rezulte că veniturile din activităţi agricole reprezintă cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului/Declaratie pe propria raspundere a solicitantului că veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri.

5. Copie după actul de proprietate al terenului.

6. Copie din Registrul Agricol emis de Primării care să certifice dreptul de proprietate şi/ sau de folosinţă (arendă/concesionare) al terenului.

7. Actul de proprietate asupra clădirii.

8. Documente care să certifice dreptul de folosinţă al terenului;

9. Document eliberat de catre ANSVSA/ DSVSA din care să rezulte efectivul de animale deținut în proprietate.

10. Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări).

11. Clasarea Notificării/Adresa de negaţie; sau Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi procedurii de evaluare adecvată; sau Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 sau Decizia etapei de evaluare iniţială.

12. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea și sursele de cofinanţare.

13. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale .

14. Notificare care să ateste conformitatea proiectului cu legislația în vigoare / Adresa de la ANSVSA / DSVSA

15. Aviz sanitar/Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate publică

16. Autorizaţie sanitară/ Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară

– Autorizație sanitară veterinară/Dovada înregistrării unităţii sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor

– Nota de constatare privind condiţiile de mediu

17. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică codul CAEN

– Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conformlegislaţiei în vigoare /Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu (în cazul Societăţilor agricole) însoțită de Statutul Societății Agricole.

18. Pentru soiuri nobile de viţă de vie pentru vin:

– Declaraţia de sortiment viticol;

– Declaraţie de defrişare a viţei de vie;

– Cerere de autorizare a replantării viţei de vie și de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole;

19. Autorizaţia de plantare pentru proiectele care vizează înfiinţarea sau reabilitarea plantaţiilor pomicole, de arbuşti fructiferi şi viţă de vie pentru struguri de masă;

20. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant.

21. Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică.

22. Document emis de către grupul de producători/ societatea cooperativă/cooperativă agricolă/organizație de îmbunătățiri funciare/Organizația Interprofesională pentru Produsele agroalimentare (OIPA) privind calitatea de membru.

23. Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul legal de proiect/ beneficiarul va urma un curs de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului.

24. Raport de evaluare a clădirii care se renovează întocmit de un evaluator autorizat.

25. Document care să certifice vechimea clădirilor care se demolează (autorizație de construire sau alt document oficial).

26.Alte documente justificative.

Cerințe minime de conformitate și elegibilitate:

 1. Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii şi cu cel puţin unul dintre obiectivele specific;
 2. Proiectul să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei şi să demonstrezeîmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării înexploatare a investiţiei;
 3. Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport cu proiectul;
 4. Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate;
 5. Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei;
 6. Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile.

Punctaj:

SECTORUL VEGETAL

Nr. Crt.

Criterii de selectie

Punctaj

1

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:

Maxim 33

(i) legume;

33

(ii) pepiniere și plantatii de pomi și arbusti fructiferi, capsunarii;

33

(iii) culturi de câmp;

30

(iv) pepiniere şi plantaţii de viţă de vie

30

Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii iii şi iv care au investiții în sisteme de irigaţii

10

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea și utilizarea energiei regenerabile

7

2

Exploatatii agricole de semi-subzistenţă

5

3

Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative

10

4

Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de activitate

10

5

Exploatații vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic

7

6

Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole

5

7

Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului

8

8

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate

5

 

SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR

Nr. Crt.

Criterii de selectie

Punctaj

1

Criteriul de selecție nr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare prioritare și energie regenerabila) poate primi:

Maxim 50

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:

Maxim 40

(i) bovine carne

39

(i) bovine lapte

35

(ii) ovine și caprine îngrășare

35

(ii) ovine și caprine reproducție

37

(iii) porcine reproducție

40

(iii) porcine îngrășare

38

(iv) păsări carne

34

(iv) păsări ouă

36

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea și utilizarea energiei regenerabile

10

2

Exploataţii agricole de semi-subzistenţă

5

3

Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislației naționale în vigoare

13

4

Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de activitate

10

5

Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic

4

6

Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole

5

7

Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului

8

8

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate

5

  STANDARDELE DIN SECTORUL CRESTEREA ANIMALELOR

Nr. Crt.

Criterii de selectie

Punctaj

1.

1. Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse

40

2.

Criteriul de selecție nr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare prioritare și energie regenerabila) poate primi:

Maxim 20

Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:

Maxim 10

(i) bovine carne

10

(i) bovine lapte

10

(ii) ovine și caprine îngrășare

10

(ii) ovine și caprine reproducție

10

(iii) porcine reproducție

10

(iii) porcine îngrășare

10

(iv) păsări carne

10

(iv) păsări oua

10

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiții în producerea și utilizarea energiei regenerabile

10

3.

Exploataţii agricole de semi-subzistenţă

5

4.

Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislației naționale în vigoare

8

5.

Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de activitate

2

6.

Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic

5

7.

Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole

5

8.

Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului

5

9.

Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate

10

Măsura 312-Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

Documente justificative:

1.Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ

2.În cadrul documentului se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente- codul CAEN al firmei de consultant; devizul general şi devizele pe obiect; existenţa „foii de capăt”, care conţine semnăturile colectivului; detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare şi engineering şi capitolul 5; părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate.

3.Situaţiile financiare/ Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale – declaraţie specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului / Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiarăîn cazul solicitantilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului /Situaţiile financiare pentru verificarea încadrării solicitantului în categoria firmelor în dificultate.

4.Documente pentru terenurile şi cladirile / document încheiat la notariat care să certifice dreptul de folosinţă al terenului sau dreptul de folosinta prin concesionare/Document care să ateste dreptul de proprietate asupra clădirii / document încheiat la notariat.

5.Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire.

6.Clasarea notificării / Adresa de negaţie / Decizia etapei de încadrare / Acord de mediu.

7.Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituţii financiar bancare).

8.Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului.

9.Certificate de atestare fiscal.

10.Graficul de eşalonare a datoriilor, în cazul în care aceasta eşalonare a fost acordată.

11.Notificare, care să certifice conformitatea proiectului

12.Avizul sanitar/ Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă / Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă.

13.Autorizaţia Sanitară/Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară / Autorizaţia Sanitar-veterinară/Dovada înregistrării pentru siguranţa alimentelor/Nota de constatare privind condiţiile de mediu.

14.Actul constitutiv al societăţii cooperative meşteşugăreşti / de consum.

15.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului.

16.Declaraţia pe propria răspundere că îşi va deschide punct de lucru în spatiul rural.

17.Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor.

18.Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare/Certificat de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale umane/veterinare.

19.Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă.

20.Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obligă să se autorizeze.

21.Copie dupa diploma de studii/ dovada deţinerii de aptitudini manageriale/ marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect

22.Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria firmă în dificultate

23.Declaraţia, semnată de persoana autorizatăsă reprezinte întreprinderea

24.Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis.

Cerințe minime de conformitate și elegibilitate:

 1. Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou infiintate trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural;
 2. Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției;
 3. Micro-întreprinderea trebuie să nu fie în dificultate;
 4. Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi;
 5. Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective;
 6. Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/ autorizaţiile de mediu necesare investitiei;
 7. Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani;
 8. Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat de către acesta nu depăşeşte 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activităţile din sectorul transportului rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali.

  Măsura 313-Încurajarea activităţilor turistice

Documente justificative:

1. Studiu de fezabilitate (Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei )/Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii/ Memoriu justificativ

2. Situaţiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit şi pierderi formularul 20 şi formularele 30 şi 40) /Declaraţie specială privind veniturile realizate în anul precedent / Declaraţia de inactivitate.

3. Certificat de urbanism/Autorizaţie de construire pentru proiecte

4. Pentru comune şi ADI-uri

– Inventarul domeniului public/ privat si Hotărârea consiliului local (daca exista modificari) / Avizul/ acordul administratorului/ proprietarului terenului si/sau Document ce atestă proprietatea asupra terenului

5. Pentru ONG/ Micro-întreprinderi/Persoane fizice, Document care atestă dreptul de proprietate asupra clădirii, Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului

Sau Contract de concesiune pentru terenul/Alt document încheiat la notariat

Pentru construcţiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul real principal.

Pentru construcţiile cu caracter provizoriu, un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului.

6. Notificare privind intentia de realizare a proiectului

7. Avizul sanitar / Notificare privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică

8. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar.

9. Pentru unităţile care se modernizează: Autorizaţia Sanitar-veterinară/ Dovada înregistrării pentru siguranţa alimentelor/Notificare de constatare si Nota de constatare privind condiţiile de mediu.

10. Pentru comune şi ADI: Hotărârea Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului.

11. Pentru ONG-uri: Declaraţie pe propria răspundere referitoare la instrumentarea proiectului.

12. Certificat de înregistrare fiscală.

13. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului.

14.Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obligă să se autorizeze ca PFA.

15. Pentru ONG:

a) Încheierea privind înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

b) Actul constitutiv

c) Statutul asociaţiei şi fundaţiei

16. Pentru ADI-uri:

a) Încheierea privind înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

b) Act de înfiinţare şi statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

17. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (cod CAEN, punctual de lucru)

18. Pentru investiţiile noi

Declaraţie pe propria răspundere că îşi va deschide un punct de lucru în spaţiul rural.

Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor.

19. Raportul asupra utilizării altor programelor de finanţare nerambursabilă.

20.Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului.

21.Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei.

22. Certificate de atestare fiscală.

23. Graficul de eşalonare a datoriilor, în cazul în care această eşalonare a fost acordată.

24. Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate”.

25. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului.

26. Declaraţie pe propria răspundere că modernizarea structurii de primire turistică va presupune în mod obligatoriu creşterea nivelului de confort cu cel puţin o floare/ stea.

27. Certificat de clasificare eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului  pentru structura de primire turistică respectivă (în cazul modernizării/ extinderii).

28. Copie după diploma de studii/ certificate de formare profesională / Declaraţie pe propria răspundere (pana la finalizarea proiectului va urma un curs de pregatire profesionala).

29. Pentru investiţiile în agroturism:

Document eliberat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură

Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis.

30. Adresă emisă de Consiliul judeţean/ ADR care să confirme că investiţia se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană, dacă este cazul.

31. Alte documente justificative, avize.

Cerințe minime de conformitate și elegibilitate:

 1. 1.       Micro-întreprinderile, atât cele existente, cât şi cele nou înfiinţate, trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). Toti beneficiarii acestei măsuri trebuie să fie înregistraţi şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural.
  1. În cazul investiţiilor în agroturism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
  2. Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei.
  3. Micro-întreprinderea să nu fie în dificultate.
  4. Structurile de primire turistică rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare (Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism cu modificările şi completările ulterioare).
  5. Pentru investiţii noi, modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistică rurale, altele decât cele agroturistice, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 margarete/stele.
  6. Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistică se va respecta definiţia agroturismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o margaretă.
  7. În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistică, exceptând schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire agroturistică.
  8. Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG.
  9. Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/ păstreze arhitectura specifică locală
  10. Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică, suprafaţa de teren aferentă structurii de primire turistică (inclusiv în structuri de primire agroturistică) trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, în domeniul turismului în vederea evitării supraaglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural.
  11. Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic.
  12. Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect trebuie să facă dovada deţinerii de aptitudini manageriale/ marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă/ cursuri de formare profesională absolvite – cel puţin nivel de iniţiere, cursuri de calificare, etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi.
  13. Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective.
  14. Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/ autorizaţiile de mediu4 necesare investiţiei, să respecte după caz cerinţele de mediu specifice investiţiilor în perimetrul ariilor protejate sau să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obține toate avizele și acordurile conform legislației în vigoare, în domeniul mediului. În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil.
  15. Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani.
  16. Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului.

 
Măsura 322-Renovarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru econonomia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Documente justificative

1. Memoriu justificativ / Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

2. Certificatul de urbanism / Autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii.

3. Documente pentru teren/cladiri:

a) Pentru primarii si ADI-uri – documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenurilor/cladirilor sau contracte de concesiune

b) Pentru ONG, asezaminte culturale, institutii de cult – document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului si constructiilor sau contract de concesiune

c) Pentru persoane fizice si juridice – Document care sa ateste dreptul de proprietate

4. Adeverinta conform Protocolului incheiat între APDRP si ANPM sau Acord de mediu insotit, daca este cazul de studiul de impact.

5. Acord de acces pentru investitia de infiintare si extindere a retelei publice locale de alimentare cu gaz.

6. Avizul de amplasament sau Aviz de racordare

7. Avizul sanitar / Notificare (conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica)

8. a) Avizul eliberat de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National judeteana.

b) Aviz din partea Autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

9. Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente si pentru investitii de restaurare, consolidare si conservarea obiectivelor de patrimoniu

10. Pentru primarii si ADI-uri: Hotarârea Consiliului Local / Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului

– Pentru celelalte categorii de solicitanti eligibili se va prezenta angajamentul ca vor asigura mentenanta investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care

investitia a fost data în exploatare.

11. Actul de înfiintare si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara.

12.Certificatul de înregistrare fiscala;

13.Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului.

14. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica: faptul ca societatea este în functiune, codul CAEN conform activitatii pentru care se

solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul).

15. Pentru ONG-uri si ADI-uri;

Certificatul de înregistrare solicitat doar pentru institutii de cult;

Document privind infiintarea, organizarea si functionarea asezamantului cultural, solicitat pentru asezaminte culturale;

16. Lista agentilor economici si a institutiilor de interes public si Lista gospodariilor care au depus la primarie adeziunea.

17. Hotarârea consiliului parohial privind realizarea investitiei si asigurarea Cofinantarii.

18. Precontract cu o firma autorizata, vizând ridicarea, sortarea deseurilor si transportul acestora la un depozit zonal.

19. Declaratie pe proprie raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinantare.

20. Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei

21 .Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de Minimis.

22. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale.

23. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila.

24. Autorizatiile de functionare pentru reteaua de alimentare cu apa si/sau canalizare.

25. Aviz tehnico-economic care sa se certifice ca investitia în apa/apa uzata propusa prin proiect respecta solutia tehnica.

26. Adresa emisa care sa confirme ca investitia se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana.

27. Aviz eliberat de Apele Române care sa certifice ca investitia în reteaua de alimentare cu apa se realizeaza într-o zona în care apa este insuficienta.

28. Buletin de analiza a apei emis de un laborator acreditat

29. Situatia achizitiilor publice efectuate pâna la depunerea Cererii de Finantare

30. Acord de parteneriat

31. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).

Cerințe minime de conformitate și elegibilitate:

 1. Proiectul trebuie sa fie realizat în spatiul rural conform definitiei din PNDR iar beneficiarul se identifica întruna din categoriile de beneficiari definite;
 2. Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati / investitii din alte fonduri comunitare sau nationale;
 3. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei.
 4. Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei;
 5. Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu2 (inclusiv Directiva Cadru Apa3) si legislatia în vigoare cu privire la normele de siguranta întransport / energie;
 6. Proiectele de investitii în infrastructura de apa / apa uzata vor trebui sa prezinte fie un aviz tehnico-economic4 din partea operatorului regional acolo unde acesta exista, fie un aviz din partea consiliului judetean prin care se dovedeste si conformitatea proiectului cu strategia regionala/judeteana de apa/apa uzata, iar în cazul în care un astfel de proiect nu se regaseste în situatiile mai sus mentionate, proiectul va fi însotit de angajamentul autoritatilor locale de a asigura gestionarea si mentenanta investitiei;
 7. Investitia sa respecte Planul Urbanistic General.
 8. Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala
 9. Orice beneficiar al acestei masuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale pe întreaga perioada de programare (2007- 2013);
 10. Pentru investitiile în infrastructura fizica de baza, beneficiarii trebuie sa prezinte lista cu semnaturi ale locuitorilor, agentilor economici si institutiilor publice care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investitiei si angajamentul de racordare din surse proprii la reteaua de apa / canalizare / gaze / energie electrica sau acordul privind plata colectarii deseurilor;
 11. Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei.

 

Pentru mai multe informaţii detaliate vă rugăm să ne contactaţi la office@tara-vrancei.ro, galtaravrancei@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0725-894.960 sau vizitaţi www.tara-vrancei.ro .

   Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
   Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.