English
Apel de lansare al sesiunii de cereri proiecte in cadrul GAL Tara Vrancei (10.12.2012)
10 Dec 2012

Programul National de Dezvoltare Rurala – Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

 Grupul de Actiune Local „Tara Vrancei”

Data publicarii: 10.12.2012

Data lansarii sesiunii: 10.12.2012

Numarul de referinta al sesiunii de proiecte: 3

Grupul de Actiune Local ”Tara Vrancei” anunta lansarea sesiunii de cereri proiecte pentru urmatoarele Masuri de finantare nerambursabila din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala: Masura 111, Masura 121, Masura 122, Masura 142, Masura 312, Masura 313, Masura 322. Data deschiderii sesiunii continue este 10.12.2012, iar inchiderea sesiunii se va face atunci cand se vor epuiza fondurile disponibile pentru fiecare masura in parte.

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL “Tara Vrancei” (loc. Naruja, jud. Vrancea), zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00–14:00.

 

Fondurile nerambursabile pentru dezvoltare rurala conform Masurilor de investitii din cadrul PNDR sunt prezentate mai jos:

– Fondurile totale disponibile pentru Masura 111-Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte sunt de 190.000 Euro, suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 111 este de 38.000 Euro, suma disponibila pentru un curs este de 9.500 Euro..

– Fondurile totale disponibile pentru Masura 121-Modernizarea exploatatiilor agricole sunt de 300.000 Euro si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 121 este de 50.000 Euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Masura 122-Imbunatatirea valorii economice a padurii sunt de 300.000 Euro si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 122 este de 50.000 Euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori sunt de 150.000 Euro si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul Masurii 142 este de 50.000 Euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Masura 312-Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi sunt de 500.000 Euro si suma medie nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 312 este de 35.000 Euro, dar nu mai mult de 41.000 Euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Masura 313-Incurajarea activitatilor turistice sunt de 600.000 Euro si suma medie nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 313 este de 35.000 euro, dar nu mai mult de 41.000 Euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Masura 322-Renovarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru econonomia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale sunt de 600.000 Euro si suma medie nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 322 este de 50.000 Euro, dar nu mai mult de 100.000 Euro.

Comitetul de Selectie al proiectelor va fi format din 7 membri, dintre care: 1 membri din sectorul public al parteneriatului si 6 membri din sectorul privat al parteriatului.

Procesul de Selectie se va face la sfarsitul fiecarei luni pentru proiectele depuse in luna respectiva. Se va face publicarea Raportului preliminar al Comitetului de Selectie pe pagina web www.tara-vrancei.ro, iar anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in aceasta sesiune se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Directorul General al Autoritatii de Management.  GAL „Tara Vrancei” ii va notifica in scris in termen de 3 zile si prin intermediul paginii web www.tara-vrancei.ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediul GAL “Tara Vrancei”. Contestatiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la sediul GAL Tara Vrancei in termen de 5 zile de la data primirii notificarii. Dupa verificarea contestatiilor depuse se va emite Raportul Comisiei de contestatii, care se va publica pe pagina web www.tara-vrancei.ro , precum si la sediile primariilor din teritoriul Tara Vrancei in maxim 30 de zile. Anuntarea rezultatelor finale se va face in maxim 5 zile de la finalizarea Raportului de Contestatii si se va face pe pagina web a GAL Tara Vrancei.

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele minime de conformitate si eligibilitate mentionate in Fisa Masurii si in Ghidului Solicitantului aferent fiecarei masuri. Pentru a fi selectat pentru finantare proiectul trebuie sa depaseasca punctajul minim prevazut pentru fiecare masura, conform criteriilor de selectie locale.

Documentele justificative, cerintele de conformitate si eligibilitate, descrierea criteriilor de selectie si punctajele aferente criteriilor de selectie locala pentru fiecare masura in parte sunt prezentate pe pagina web www.tara-vrancei.ro.

111- Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte

Documente justificative:

1-Declaratie privind situatia personala a reprezentantului legal al ofertantului

2-Declaratie privind situatia personala a ofertantului

3-Informatii generale

4-Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani

5-Lista expertilor

6-Model CV pentru expertii ofertantilor

7-Declaratie de disponibilitate ale expertilor formatori

8-Acord de subcontractare(daca e cazul)

9-Acord de asociere (daca e cazul)

10-Declaratie privind calitatea de participant la procedura

11-Organizare si metodologie

12-Formular de oferta

13-Scrisoare de inaintare

14-Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale

15-Raport de asigurare

16-Certificat  de participare la licitatie cu oferta independenta

17-Declaratie  privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69

18-Declaratie privind sanatatea si protectia muncii

19-Angajament ferm de sustinere tehnica/financiara

 

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

Persoane juridice constituite in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania; au prevazut in obiectul lor de activitate, activitati de formare profesionala, informare si difuzare de informatii.

-Dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de actiune propus prin proiect, furnizorul de formare profesionala, informare si difuzare de informatii va prezenta lista expertilor specializati pe acel domeniu).

-acordul scris al fiecarui expert pentru participarea la serviciul de formare, informare si difuzare de informatii; CV-ul fiecarui expert.

-Au acces la facilitati administrative corespunzatoare activitatii specifice de formare, de informare si difuzare de informatii.

-Dispun de capacitate tehnica si financiara necesare derularii activitatilor specifice de formare, de informare si difuzare de cunostinte.

-Nu sunt in stare de faliment sau lichidare.

-Si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat.

 

Punctaj si criterii de selectie:

-Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic (intelegerea nevoilor, numarul de experti, experienta acestora, logistica folosita pentru implementarea proiectului).

-Planificarea activitatilor.

-Oferta financiara.

 

Finantare:

-Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013,  pentru GAL TARA VRANCEI este de 190.000 euro. Intesitatea ajutorului este de 100% si suma maxima nerambursabila este de 38.000 euro pentru un proiect care va cuprinde minim 4 cursuri, fiecare curs avand o alocare financiara de 9.500 euro.

Punctaj si criterii de selectie

CRITERII DE SELECTIE:

 

 

Punctajul minim pentru selectie este de 30 puncte

 

1.

Relevanta proiectului fata de strategia de dezvoltare a teritoriului Tara Vrancei

5

Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategie, inclusiv argumentarea clara a acestei contributii; prezentarea clara a contributiei proiectului la realizarea obiectivelor masurii 111

2.

Relevanta proiectului fata de grupul tinta inclus in proiect

5

Proiectul defineste clar grupul tinta inclus in proiect si nevoile sale prin furnizarea de date cantitative si calitative, studii sau analize statistice. Obiectivele si activitatile proiectului sunt corelate cu nevoile identificate si contribuie la satisfacerea acestora; modalitatile de identificare, recrutare, implicare si mentinere in proiect a persoanelor apartinand grupului/grupurilor tinta sunt realiste, adecvate si corespunzatoare contextului local.

3.

Valoarea adaugata a proiectului

10

Proiectul propune noi modalitati/solutii personalizate pentru a raspunde nevoilor identificate ale grupului tinta, sau noi modalitati de utilizare a instrumentelor existente; proiectul demonstreaza cum contribuie la sustinerea dezvoltarii teritoriului Tara Vrancei.

4.

Indicatorii proiectului

10

Proiectul contribuie direct la atingerea indicatorilor corespunzatori masurii 111 din strategia de dezvoltare a teritoriului Tara Vrancei. Pentru obtinerea punctajului maxim numarul de beneficiari ai proiectului va fi de minim 50, structurat conform indicatorilor de realizare din masura 111.

5.

Metodologie

10

Proiectul prezinta clar modul de implementare a activitatilor propuse pentru realizarea obiectivelor; este prezentat clar modul de organizare a resurselor alocate pentru proiect in vederea obtinerii rezultatelor asumate; este descris clar modul in care se asigura monitorizarea implementarii proiectului.

6.

Proiectul se realizeaza in parteneriat

15

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza contractului de parteneriat si a cererii de finantare in care se prezinta rolurile si responsabilitatile fiecarui partener.

7.

Promovarea modelelor de buna practica la nivel local si regional

10

Proiectul propune folosirea exemplelor locale in actiunile de formare, informare si difuzare de informatii si implicarea fermierilor si antreprenorilor din teritoriu in promovarea bunelor practici.

8.

Planificarea activitatilor

10

Activitatile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic si sunt realiste; activitatile proiectului contribuie la atingerea rezultatelor si la realizarea obiectivelor propuse; claritatea si fezabilitatea planului de actiune al proiectului.

9.

Calificari si experienta

15

Este prezentata echipa de proiect, inclusiv lista de experti pe termen mediu si scurt si aceasta este adecvata, din punct de vedere al experientei, calificarilor,competentelor si abilitatilor pentru managementul si realizarea activitatilor proiectului; este descrisa clar o distribuire eficienta a responsabilitatilor in cadrul echipei de implementare; exista experienta anterioara de lucru in teritoriul Tara Vrancei.

10

Resurse alocate

5

Sunt descrise clar si identificate corect in raport cu obiectivele proiectului; resursele prevazute contribuie la obtinerea rezultatelor proiectului; resursele prevazute sunt suficiente, sunt specificate locatia/locatiile pentru desfasurarea activitatilor prevazute in proiect, dotarile si echipamentele existente; este prezentata succint lista achizitiilor previzionate a fi realizate in cadrul proiectului.

11

Bugetul proiectului

5

Proiectul prezinta clar rezultatele asteptate in raport cu resursele utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor managementului riguros.

 

Masura 121-Modernizarea exploatatiilor agricole

Documente justificative:

1. a) Studiul de Fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii si / sau montaj sau

b) Memoriul Justificativ pentru proiecte fara lucrari de constructii si/ sau montaj.

2. Situatiile financiare (bilant – formularul 10, contul de profit si pierderi – formularul 20, formularele 30 si 40).

3. Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara.

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale si intreprinderi individuale:

Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului / Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara/ Situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierderi, formularele 10, 20, 30 si 40).

4. Document insusit de un expert contabil din care sa rezulte ca veniturile din activitati agricole reprezinta cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului/Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% din total venituri.

5. Copie dupa actul de proprietate al terenului.

6. Copie din Registrul Agricol emis de Primarii care sa certifice dreptul de proprietate si/ sau de folosinta (arenda/concesionare) al terenului.

7. Actul de proprietate asupra cladirii.

8. Documente care sa certifice dreptul de folosinta al terenului.

9. Document eliberat de catre ANSVSA/ DSVSA din care sa rezulte efectivul de animale detinut in proprietate.

10. Certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii (noi, extinderi sau modernizari).

11. Clasarea Notificarii/Adresa de negatie; sau Decizia etapei de incadrare in care se specifica faptul ca proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si procedurii de evaluare adecvata; sau Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 sau Decizia etapei de evaluare initiala.

12. Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare.

13. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale .

14. Notificare care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare / Adresa de la ANSVSA / DSVSA.

15. Aviz sanitar/Notificare privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica.

16. Autorizatie sanitara/ Notificare de constatare a conformitatii cu legislatia sanitara

– Autorizatie sanitara veterinara/Dovada inregistrarii unitatii sanitare-veterinare si pentru siguranta alimentelor;

– Nota de constatare privind conditiile de mediu.

17. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica codul CAEN .

– Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conformlegislatiei in vigoare /Hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului propriu (in cazul Societatilor agricole) insotita de Statutul Societatii Agricole.

18. Pentru soiuri nobile de vita de vie pentru vin:

– Declaratia de sortiment viticol;

– Declaratie de defrisare a vitei de vie;

– Cerere de autorizare a replantarii vitei de vie si de inscriere in Registrul plantatiilor viticole.

19. Autorizatia de plantare pentru proiectele care vizeaza infiintarea sau reabilitarea plantatiilor pomicole, de arbusti fructiferi si vita de vie pentru struguri de masa.

20. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila intocmit de solicitant.

21. Fisa de inregistrare a producatorilor in agricultura ecologica.

22. Document emis de catre grupul de producatori/ societatea cooperativa/cooperativa agricola/organizatie de imbunatatiri funciare/Organizatia Interprofesionala pentru Produsele agroalimentare (OIPA) privind calitatea de membru.

23. Declaratie pe propria raspundere in care sa se mentioneze ca responsabilul legal de proiect/ beneficiarul va urma un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului.

24. Raport de evaluare a cladirii care se renoveaza intocmit de un evaluator autorizat.

25. Document care sa certifice vechimea cladirilor care se demoleaza (autorizatie de construire sau alt document oficial).

26.Alte documente justificative.

 

Cerinte minime de conformitate si eligibilitate:

-Proiectul trebuie sa respecte conformitatea cu obiectivul general al Masurii si cu cel putin unul dintre obiectivele specific.

-Proiectul sa fie in acord cu potentialul agricol al zonei si sa demonstrezeimbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii inexploatare a investitiei.

-Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala, in raport cu proiectul.

-Beneficiarul trebuie sa prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate.

-Beneficiarul trebuie sa declare ca asigura cofinantarea investitiei.

-Beneficiarul trebuie sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile.

 

 Punctaj si criterii de selectie

Sectorul vegetal

Nr. Crt.

Criterii de selectie

Punctaj GAL

1

Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse

N/A

 

Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componentele (sectoare prioritare, sisteme de irigatii si energie regenerabila) poate primi:

Maxim 50

 

2

Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata mai jos:

Maxim 33

(i) legume;

33

(ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii;

33

(iii) culturi de camp;

30

(iv) pepiniere si plantatii de vita de vie

30

Proiectele din sectorul vegetal de la prioritatile i, ii iii si iv care au investitii in sisteme de irigatii

10

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii in producerea si utilizarea energiei regenerabile

7

3

Exploatatii agricole de semi-subzistenta

5

4

Beneficiarul, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, este constituit ca forma asociativa sau este membru al unei forme asociative

5

5

Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru acelasi tip de activitate

10

6

Exploatatii vegetale si de crestere a animalelor in sistem ecologic

7

7

Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor agricole

5

8

Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului

8

9

Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate

5

10

Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului

5

 

Sectorul de crestere a animalelor

Nr. Crt.

Criterii de selectie

Punctaj GAL

1

Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse

N/A

 

Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componentele (sectoare prioritare si energie regenerabila) poate primi:

Maxim 50

 

2

Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata mai jos:

Maxim 40

(i) bovine carne

39

(i) bovine lapte

35

(ii) ovine si caprine ingrasare

35

(ii) ovine si caprine reproductie

37

(iii) porcine reproductie

40

(iii) porcine ingrasare

38

(iv) pasari carne

34

(iv) pasari oua

36

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii in producerea si utilizarea energiei regenerabile

10

3

Exploatatii agricole de semi-subzistenta

5

4

Beneficiarul, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, este constituit ca forma asociativa sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare

8

5

Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru acelasi tip de activitate

10

6

Exploatatii vegetale si de crestere a animalelor in sistem ecologic

4

7

Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor agricole

5

8

Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului

8

9

Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate

5

10

Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului

 

5


Standarde din sectorul crestere a animalelor

Nr. Crt.

Criterii de selectie

Punctaj GAL

1

Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse

 

40

 

Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componentele (sectoare prioritare si energie regenerabila) poate primi:

Maxim 20

 

2

Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata mai jos:

Maxim 10

(i) bovine carne

10

(i) bovine lapte

10

(ii) ovine si caprine ingrasare

10

(ii) ovine si caprine reproductie

10

(iii) porcine reproductie

10

(iii) porcine ingrasare

10

(iv) pasari carne

10

(iv) pasari oua

10

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii in producerea si utilizarea energiei regenerabile

10

3

Exploatatii agricole de semi-subzistenta

5

4

Beneficiarul, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, este constituit ca forma asociativa sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare

5

5

Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru acelasi tip de activitate

2

6

Exploatatii vegetale si de crestere a animalelor in sistem ecologic

5

7

Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor agricole

5

8

Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului

5

9

Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate

10

10

Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului

3

 

 Masura 122-Imbunatatirea valorii economice a padurii

Documente justificative:

1. Memoriul Justificativ/ Proiectul de impadurire/ Studiu de fezabilitate.

2. Documente care atesta dreptul de proprietate.

3. Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire.

4. Acceptul scris al tuturor proprietarilor fondului forestier.

5. Angajamentul pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenului in cazul pepinierelor.

6. Clasarea notificarii / Decizia etapei de evaluare initiala / Decizia etapei de incadrare / Acord de mediu/ Aviz Natura 2000.

8.Pentru solicitantii publici – Hotararea Consiliului Local/Consiliilor Locale privind instrumentarea proiectului.

9.Pentru solicitantii privati- Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de institutii financiar bancare).

10.Document de la banca/ trezorerie cu datele de identificare ale bancii/ trezoreriei si ale contului aferent proiectului FEADR .

11.Pentru solicitantii persoane juridice de drept privat se solicit – Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in cazul asociatiilor/ fundatiilor/formelor associative; Hotarare judecatoreasca privind inregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative; Incheiere privind inscrierea in Registrul Asociatiilor/Certificat de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

12.Pentru solicitantii publici – Certificatul de inregistrare fiscal / hotararile de asociere ale Consiliilor Locale/ Contract de asociere intre Consiliile Locale.

13.Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale si graficul de reesalonare (daca este cazul) a datoriilor catre bugetul consolidat si certificatul fiscal privind lipsa datoriilor la bugetele locale.

14.Pentru solicitantii neautorizati (persoane fizice) se solicita doar certificate care sa ateste lipsa datoriilor la bugetele locale.

15.Contract de administrare servicii silvice.

16.Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila intocmit de solicitant.

 

Cerinte minime de conformitate si eligibilitate:

-Suprafata minima avuta in vedere pentru acesta masura este de 0,5 ha si este inclusa in amenajamentul silvic al solicitantului sau intr-un amenajament silvic elaborat la o scara mai mare, in concordanta cu legislatia nationala in vigoare.

-Solicitantul trebuie sa aiba amenajament silvic in vigoare pentru suprafetele de padure care fac obiectul proiectului.

-Proiectul trebuie sa respecte specificatiile din amenajamentul silvic si sa demonstreze utilitatea tehnico-economica si functionala prin studiul de fezabilitate, memoriul justificativ si/ sau proiectul de impadurire.

-Proiectul trebuie sa aiba acceptul scris al tuturor proprietarilor terenului (persoane fizice si/sau juridice) care va fi depus odata cu cererea de finantare.

-Durata de realizare a unui proiect nu poate depasi 3 ani de la data incheierii contractului de finantare (2 ani in cazul proiectelor fara constructii si montaj) si 5 ani in

cazul proiectelor privind imbunatatirea structurii padurilor, proiecte de impadurire.

-Solicitantul trebuie sa aiba contract de administrare/servicii silvice cu un ocol silvic autorizat, in conditiile legii.

-Proiectele pentru producerea de puieti forestieri (pepiniere silvice) trebuie sa fie amplasate in fondul forestier al solicitantului. Productia realizata dupa finalizarea

investitiei (puieti forestieri) trebuie sa fie utilizata majoritar in fondul forestier propriu.

-Solicitantul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile/autorizatiile (daca este cazul) necesare investitiei.

 

Punctaj si criterii de selectie

nr. Crt Criterii de selectie Punctaj GAL
1 Dupa tipurile de paduri în care sunt prevazute investitii Maxim 25
4.1 – proiecte de refacere a arboretelor slab productive 25
4.2 – proiecte de substituire a arboretelor derivate 20
4.3 proiecte de imbunatatire a structurii arboretelor 20
2 Dupa tipul lucrarilor de îngrijire si conducere a arboreturilor Maxim 20
5.1 – proiecte de achizitionare de echipamente si masini 20
5.2 – proiecte de achizitionare de echipamente si masini de taiere 15
3 Dupa structura proprietatii Maxim 25
proiecte realizate de asociaţii de proprietari de pădure 25
proiecte individuale 10
4 După mărimea suprafeţei de pădure Maxim 20
– peste 1000,01 ha 20
– intre 100,01 – 1000,00 ha 15
– până la 100,00 ha 10
1 Proiecte ale caror solicitant sunt reprezentati de tineri (persoane pana in 40 de ani) 4
2 Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului 4
3 Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii unei forme asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare 2


Masura 142-Infiintarea grupurilor de producatori

Documente obligatorii:

1. Aviz de recunoastere in conformitate cu prevederile legislatie nationale in vigoare, insotit de procesul verbal de constatare.

2. Certificat de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului/ Certificat de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

3. Copia actului de identitate pentru reprezentatul legal.

4. Dovada studiilor efectuate de catre reprezentatul legal: copie dupa diploma de studii/certificatul de formare si declaratia pe propria raspundere

5. Lista membrilor grupului de producatori.

6. Actul constitutiv al grupului de producatori.

8. Statutul grupului de producatori.

9. Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului in care se vor derula operatiunile cu ADPRD.

 

Categorii de solicitanti care pot obtine finantare nerambursabila, recunoscuti ca si grup de producatori conform legislatiei in vigoare:

1. Societati comerciale, conform Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Societati agricole si alte forme de ascociere in agricultura, conform Legii 36/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Asociatii conform Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005.

4. Cooperative agricole, conform Legii cooperatiei agricole 566/2004.

5. Orice alta forma juridica de asociere, conform legislatiei in vigoare.

Cerinte minime de conformitate si eligibilitate:

-Sa fie persoana juridica infiintata la initiativa producatorilor agricoli si forestieri, cu scopul de a comercializa in comun produsele agricole si silvice ale membrilor, urmarind realizarea urmatoarelor obiective :

a. planificarea si modificarea productiei conform cererii pietei, in special conform conditiilor de calitate si cantitate;

b. promovarea concentrarii ofertei si plasarea pe piata a produselor obtinute de membrii sai;

c. reducerea costurilor de productie si stabilirea preturilor la producator;

d. promovarea utilizarii practicilor de cultivare, a tehnicilor de productie si gestiune a deseurilor care sa nu dauneze mediului inconjurator, in special pentru protectia calitatii apelor, a solului si a peisajului natural, precum si mentienerea si/sau promovarea biodiversitatii.

-Alte conditii de recunoastere se refera la:

• grupul de producatori este format din cel putin 5 membri;

• sa comercializeze cel putin 75% din productia proprie prin intermediul grupului de producatori;

• dovedeste prin evidenta contabila o valoare minima a productiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care solicta recunoasterea, de cel putin 10.000 Euro, echivalent in lei;

• detine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, inregistrare si urmarire cantitativa, calitativa si valorica a productiei membrilor;

• membrii grupului de producatori au obligatia de a plati contributiile financiare prevazute in actul constitutiv pentru infiintarea si functionarea grupului de producatori.

-Sa aiba prevazute in actul constitutiv sau in statut obligatiile membrilor si ale grupului de producatori;

-Sa dispuna de organe de conducere si mijloace tehnice care sa-i permita sa asigure managementul comercial si financiar pentru functionarea grupului de producatori.

Finantare

1.Ajutorul public (FEADR + contributie nationala): 100%
Sprijinul va fi calculat pe baza productiei comercializate anual de catre grupul de producatori, astfel:
a) 5%, 5%, 4%, 3% si 2% din valoarea productiei comercializate de pana la 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al cincilea an;
b) 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% si 1,5% pentru valoarea productiei comercializate care depaseste 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al cincilea an.

2. Sprijinul nu va putea depasi urmatoarele plafoane:
50.000 Euro (anul I); 50.000 Euro (anul II); 40.000 Euro (anul III); 30.000 Euro (anul IV); 30.000 Euro (anul V)

 

 Masura 312-Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi

 Documente justificative:

1.Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ

2.In cadrul documentului se vor regasi obligatoriu urmatoarele elemente- codul CAEN al firmei de consultant; devizul general si devizele pe obiect; existenta „foii de capat”, care contine semnaturile colectivului; detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare si engineering si capitolul 5; partile desenate din cadrul sectiunii B (planuri de amplasare in zona, planul general, relevee, sectiuni etc.), sa fie semnate, stampilate.

3.Situatiile financiare/ Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale – declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului / Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiarain cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului /Situatiile financiare pentru verificarea incadrarii solicitantului in categoria firmelor in dificultate.

4.Documente pentru terenurile si cladirile / document incheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta al terenului sau dreptul de folosinta prin concesionare/Document care sa ateste dreptul de proprietate asupra cladirii / document incheiat la notariat.

5.Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire.

6.Clasarea notificarii / Adresa de negatie / Decizia etapei de incadrare / Acord de mediu.

7.Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de institutii financiar bancare).

8.Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului.

9.Certificate de atestare fiscal.

10.Graficul de esalonare a datoriilor, in cazul in care aceasta esalonare a fost acordata.

11.Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului

12.Avizul sanitar/ Notificare privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena/Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena.

13.Autorizatia Sanitara/Notificarea de constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitara/Autorizatia Sanitar-veterinara/Dovada inregistrarii pentru siguranta alimentelor/Nota de constatare privind conditiile de mediu.

14.Actul constitutiv al societatii cooperative mestesugaresti / de consum.

15.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.

16.Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural.

17.Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor.

18.Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare/Certificat de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale umane/veterinare.

19.Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila.

20.Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze.

21.Copie dupa diploma de studii/ dovada detinerii de aptitudini manageriale/marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect

22.Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la neincadrarea in categoria firma in dificultate

23.Declaratia, semnata de persoana autorizatasa reprezinte intreprinderea

24.Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis.

Cerinte minime de conformitate si eligibilitate:

-Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural;

-Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;

-Micro-intreprinderea trebuie sa nu fie in dificultate;

-Beneficiarul sau responsabilul de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect sau sa le dobandeasca pana la efectuarea ultimei plati;

-Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective;

-Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu necesare investitiei;

-Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani;

-Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali.

 

Punctaj si criterii de selectie

Nr. Crt Criterii de selectie Punctaj GAL
1 Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani 5
2 Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/ 25.000 Euro investiţi 10
3 Proiecte care promovează activităţi mesteşugăreşti, de artizanat 15
4 Proiecte  derulate  de  femei /  tineri  cu  vârstă  până  în  40  de  ani la  data depunerii proiectelor (Proiecte ale caror solicitant sunt reprezentati de tineri  (persoane pană în 40 de ani) 20
5 Micro-întreprinderi nou înfiinţate (start-up-uri) maxim 20
– cu excepţia celor ce îşi propun servicii de mecanizare 20
– ce îşi propun investiţii în servicii de mecanizare 5
6 Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare 10
7 Proiecte  ce  vizează  achiziţionarea  de  echipamente  pentru  producerea energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii 10
8 Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului 5
9 Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii unei forme asociative recunoscute  conform legislatiei in vigoare 5

 

 Masura 313-Incurajarea activitatilor turistice

Documente justificative:

1. Studiu de fezabilitate (Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei )/Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii/ Memoriu justificativ

2. Situatiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit si pierderi formularul 20 si formularele 30 si 40) /Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent / Declaratia de inactivitate.

3. Certificat de urbanism/Autorizatie de construire pentru proiecte

4. Pentru comune si ADI-uri

– Inventarul domeniului public/ privat si Hotararea consiliului local (daca exista modificari) / Avizul/ acordul administratorului/ proprietarului terenului si/sau Document ce atesta proprietatea asupra terenului

5. Pentru ONG/ Micro-intreprinderi/Persoane fizice, Document care atesta dreptul de proprietate asupra cladirii, Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului

Sau Contract de concesiune pentru terenul/Alt document incheiat la notariat

Pentru constructiile definitive solicitantul trebuie sa prezinte documente care sa certifice dreptul real principal.

Pentru constructiile cu caracter provizoriu, un contract de comodat/ locatiune (inchiriere) asupra terenului.

6. Notificare privind intentia de realizare a proiectului

7. Avizul sanitar / Notificare privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica

8. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar.

9. Pentru unitatile care se modernizeaza: Autorizatia Sanitar-veterinara/ Dovada inregistrarii pentru siguranta alimentelor/Notificare de constatare si Nota de constatare privind conditiile de mediu.

10. Pentru comune si ADI: Hotararea Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului.

11. Pentru ONG-uri: Declaratie pe propria raspundere referitoare la instrumentarea proiectului.

12. Certificat de inregistrare fiscala.

13. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului.

14.Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze ca PFA.

15. Pentru ONG:

a) Incheierea privind inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor

b) Actul constitutiv

c) Statutul asociatiei si fundatiei

16. Pentru ADI-uri:

a) Incheierea privind inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor

b) Act de infiintare si statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

17. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (cod CAEN, punctual de lucru)

18. Pentru investitiile noi

Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural.

Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor.

19. Raportul asupra utilizarii altor programelor de finantare nerambursabila.

20.Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale proiectului.

21.Document de la banca/ trezorerie cu datele de identificare ale bancii/ trezoreriei.

22. Certificate de atestare fiscala.

23. Graficul de esalonare a datoriilor, in cazul in care aceasta esalonare a fost acordata.

24. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la neincadrarea in categoria „firme in dificultate”.

25. Aviz specific privind amplasamentul si functionarea obiectivului.

26. Declaratie pe propria raspundere ca modernizarea structurii de primire turistica va presupune in mod obligatoriu cresterea nivelului de confort cu cel putin o floare/ stea.

27. Certificat de clasificare eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului  pentru structura de primire turistica respectiva (in cazul modernizarii/ extinderii).

28. Copie dupa diploma de studii/ certificate de formare profesionala / Declaratie pe propria raspundere (pana la finalizarea proiectului va urma un curs de pregatire profesionala).

29. Pentru investitiile in agroturism:

Document eliberat de Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura

Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis.

30. Adresa emisa de Consiliul judetean/ ADR care sa confirme ca investitia se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana, daca este cazul.

31. Alte documente justificative, avize.

 

Cerinte minime de conformitate si eligibilitate:

-Micro-intreprinderile, atat cele existente, cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural). Toti beneficiarii acestei masuri trebuie sa fie inregistrati si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural.

-In cazul investitiilor in agroturism, beneficiarul/ membrul gospodariei agricole trebuie sa desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii.

-Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei.

-Micro-intreprinderea sa nu fie in dificultate.

-Structurile de primire turistica rurale vor fi in conformitate cu normele de clasificare prevazute in legislatia nationala in vigoare (Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism cu modificarile si completarile ulterioare).

-Pentru investitii noi, modernizare si extindere in cazul structurilor de primire turistica rurale, altele decat cele agroturistice, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele

-Pentru investitii in structuri de primire agro-turistica se va respecta definitia agroturismului data in cadrul acestei fise, iar nivelul de confort si calitatea serviciilor

propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum o margareta.

-In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistica, exceptand schimbarea

destinatiei unei locuinte in structura de primire agroturistica

-Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte prevederile PUG.

-Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/ pastreze arhitectura specifica locala

-Pentru investitiile noi in structurile de primire turistica, suprafata de teren aferenta structurii de primire turistica (inclusiv in structuri de primire agroturistica) trebuie sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare, in domeniul turismului in vederea evitarii supraaglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului natural.

-Angajament din partea beneficiarului ca va introduce obiectivul investitional in circuitul turistic.

-Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect trebuie sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/ marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect

(experienta/ cursuri de formare profesionala absolvite – cel putin nivel de initiere, cursuri de calificare, etc.) sau sa le dobandeasca pana la efectuarea ultimei plati

-Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective.

-Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/ autorizatiile de mediu4 necesare investitiei, sa respecte dupa caz cerintele de mediu specifice investitiilor in perimetrul ariilor protejate sau sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile conform legislatiei in vigoare, in domeniul mediului. In situatia in care beneficiarul nu prezinta toate autorizatiile solicitate inainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil.

-Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani.

-Beneficiarul trebuie sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului.

 

Punctaj si criterii de selectie

Nr. Crt. Criterii de selectie Punctaj GAL
Pentru componentele a) Investiţii în infrastructura de primire turistică şi b) Investiţii în activităţi recreaţionale
1 Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani. 10
2 Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat, dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere Maxim 10
UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice 5
UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice 10
3 Proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un loc de muncă/ 25.000 Euro investiţi 10
4 Proiecte ale caror solicitant sunt reprezentati de tineri  (persoane pană în 40 de ani) 10
5 Proiecte de investiții în activități recreaționale 10
6 Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice 10
7 Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale prin achiziţionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradiţionale de marcă, în vederea amenajării structurilor de primire turistice 10
8 Proiecte  de  investiţii  în  agroturism ai  căror  aplicanţi  nu  au beneficiat de sprijin pentru investiţii prin măsurile Axei 1 15
9 Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului 5
10 Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii unei forme asociative, recunoscute conform legislatiei in vigoare 5
11 Proiecte integrate care combină minim 2 acţiuni din componentele a), b), c) sau d) 5
Nr. Crt. Criterii de selectie Punctaj GAL
Pentru componentele c) Investiţii în infrastructura la scară mică precum
centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.”şi d) Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural
1 Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel local (de tip LEADER) Maxim 0
1.1. proiectul este inclus într-o strategie locală (de tip LEADER) 0
1.2. proiectul vizează investiții și/ sau promovează ariile naturale
protejate (parcuri naționale, rezervaţii naturale, etc)
0
2 Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3
comune şi în care există minimum 15 acţiuni/ investiţii de
turism
30
3 Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale 20
4 Proiecte ale caror solicitant sunt reprezentati de tineri  (persoane pană în 40 de ani) 20
5 Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului 20
6 Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii unei forme asociative, recunoscute conform legislatiei in vigoare 10

 

 Masura 322-Renovarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru econonomia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Documente justificative:

1. Memoriu justificativ / Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii.

2. Certificatul de urbanism / Autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii.

3. Documente pentru teren/cladiri:

a) Pentru primarii si ADI-uri – documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenurilor/cladirilor sau contracte de concesiune;

b) Pentru ONG, asezaminte culturale, institutii de cult – document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului si constructiilor sau contract de concesiune;

c) Pentru persoane fizice si juridice – Document care sa ateste dreptul de proprietate;

4. Adeverinta conform Protocolului incheiat intre APDRP si ANPM sau Acord de mediu insotit, daca este cazul de studiul de impact.

5. Acord de acces pentru investitia de infiintare si extindere a retelei publice locale de alimentare cu gaz.

6. Avizul de amplasament sau Aviz de racordare.

7. Avizul sanitar / Notificare (conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica)

8. a) Avizul eliberat de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Judeteana.

b) Aviz din partea Autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

9. Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente si pentru investitii de restaurare, consolidare si conservarea obiectivelor de patrimoniu

10. Pentru primarii si ADI-uri: Hotararea Consiliului Local / Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului

– Pentru celelalte categorii de solicitanti eligibili se va prezenta angajamentul ca vor asigura mentenanta investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care

investitia a fost data in exploatare.

11. Actul de infiintare si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara.

12.Certificatul de inregistrare fiscala.

13.Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului.

14. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica: faptul ca societatea este in functiune, codul CAEN conform activitatii pentru care se

solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul).

15. Pentru ONG-uri si ADI-uri.

Certificatul de inregistrare solicitat doar pentru institutii de cult.

Document privind infiintarea, organizarea si functionarea asezamantului cultural, solicitat pentru asezaminte culturale.

16. Lista agentilor economici si a institutiilor de interes public si Lista gospodariilor care au depus la primarie adeziunea.

17. Hotararea consiliului parohial privind realizarea investitiei si asigurarea Cofinantarii.

18. Precontract cu o firma autorizata, vizand ridicarea, sortarea deseurilor si transportul acestora la un depozit zonal.

19. Declaratie pe proprie raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinantare.

20. Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei.

21 .Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de Minimis.

22. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale.

23. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila.

24. Autorizatiile de functionare pentru reteaua de alimentare cu apa si/sau canalizare.

25. Aviz tehnico-economic care sa se certifice ca investitia in apa/apa uzata propusa prin proiect respecta solutia tehnica.

26. Adresa emisa care sa confirme ca investitia se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana.

27. Aviz eliberat de Apele Romane care sa certifice ca investitia in reteaua de alimentare cu apa se realizeaza intr-o zona in care apa este insuficienta.

28. Buletin de analiza a apei emis de un laborator acreditat .

29. Situatia achizitiilor publice efectuate pana la depunerea Cererii de Finantare.

30. Acord de parteneriat.

31. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).

 

Cerinte minime de conformitate si eligibilitate:

-Proiectul trebuie sa fie realizat in spatiul rural conform definitiei din PNDR iar beneficiarul se identifica intruna din categoriile de beneficiari definite.

-Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati / investitii din alte fonduri comunitare sau nationale.

-Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei.

-Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei.

-Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu2 (inclusiv Directiva Cadru Apa3) si legislatia in vigoare cu privire la normele de siguranta intransport / energie.

-Proiectele de investitii in infrastructura de apa / apa uzata vor trebui sa prezinte fie un aviz tehnico-economic din partea operatorului regional acolo unde acesta exista, fie un aviz din partea consiliului judetean prin care se dovedeste si conformitatea proiectului cu strategia regionala/judeteana de apa/apa uzata, iar in cazul in care un astfel de proiect nu se regaseste in situatiile mai sus mentionate, proiectul va fi insotit de angajamentul autoritatilor locale de a asigura gestionarea si mentenanta investitiei.

-Investitia sa respecte Planul Urbanistic General.

-Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala.

-Orice beneficiar al acestei masuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale pe intreaga perioada de programare (2007- 2013).

-Pentru investitiile in infrastructura fizica de baza, beneficiarii trebuie sa prezinte lista cu semnaturi ale locuitorilor, agentilor economici si institutiilor publice care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investitiei si angajamentul de racordare din surse proprii la reteaua de apa/canalizare/gaze /energie electrica sau acordul privind plata colectarii deseurilor.

-Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei.

 

Punctaj si criterii de selectie

Nr.crt Criterii de selectie Punctaj GAL
1 Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar 10
2 Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat: Maxim 10
– localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%) 10
– localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%) 7
– localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%) 5
3 Proiecte integrate de investitii 5
4 Proiecte de investitii în infrastructura sociala Maxim 20
–   realizate de catre ONG uri şi unitati de cult 20
–   realizate de catre comune 10
–   realizate de comune şi A.D.I.-uri 5
5 Promoveaza investitii în scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale Maxim 20
–   ONG-uri, unitati de cult, aşezaminte culturale, PF si SC care detin obiecte de patrimoniu 20
–   comune, în parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale 10
–   realizate de catre comune şi A.D.I.-uri 7
6 Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului. 10
7 Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau membrii 20
8 Proiecte ale caror solicitant sunt reprezentati de tineri  (persoane pană în 40 de ani) 5

Pentru mai multe informatii detaliate va rugam sa ne contactati la office@tara-vrancei.ro, galtaravrancei@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0725-894.960 sau vizitati www.tara-vrancei.ro .

      Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
      Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.