English
Apel pentru lansarea sesiunii deschise de cereri proiecte pentru masurile de finantare prevazute in Strategia de Dezvoltare Locala GAL “Tara Vrancei”
18 Jun 2012

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

Grupul de Acţiune Locală „Ţara Vrancei”

Data publicării: 18.06.2012

Data lansării sesiunii: 19.06.2012

Numărul de referință al sesiunii de proiecte: 3

Grupul de Acţiune Locală „Ţara Vrancei” anunţă lansarea sesiunii de cereri proiecte pentru: Măsura 111 – Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe începând cu data de 19 iunie 2012 ora 8.00. Pentru măsurile 111, 121, 122, 312, 313 și 322 sesiunea de cereri proiecte devine sesiune deschisă până la epuizarea fondurilor disponibile pentru fiecare măsura în parte.

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL “Ţara Vrancei” (loc. Năruja, jud. Vrancea), zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 09:00–14:00.

 Fondurile nerambursabile pentru dezvoltare rurală conform Măsurilor de investiţii din cadrul PNDR sunt prezentate mai jos:

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 111-Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe sunt de 190.000 Euro suma medie nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 111 este de 9.500 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 121-Modernizarea exploataţilor agricole sunt de 300.000 Euro şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de 50.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 122-Îmbunătățirea valorii economice a pădurii sunt de 300.000 Euro şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 122 este de 50.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 312-Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi sunt de 500.000 Euro şi suma medie nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 312 este de 35.000 euro dar nu mai mult de 43.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 313-Încurajarea activităţilor turistice sunt de 600.000 Euro şi suma medie nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 313 este de 35.000 euro dar nu mai mult de 42.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 322-Renovarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru econonomia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale sunt de 600.000 Euro şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 322 este de 50.000 euro.

Comitetul de Selecție al proiectelor va fi format din 7 membri, dintre care: 1 membri din sectorul public al parteneriatului și 6 membri din sectorul privat al parteriatului.

Procesul de Selecție se va face la sfârșitul fiecărei luni pentru proiectele depuse în luna respectivă. Se va face publicarea Raportului preliminar al Comitetului de Selecție pe pagina web www.tara-vrancei.ro, iar anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în această sesiune se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către Directorul General al Autorităţii de Management.  GAL „Ţara Vrancei” îi va notifica în scris în termen de 3 zile şi prin intermediul paginii web www.tara-vrancei.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL “Ţara Vrancei”. Contestațiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la sediul GAL Țara Vrancei în termen de 5 zile de la data primirii notificării. După verificarea contestațiilor depuse se va emite Raportul Comisiei de contestații, care se va publica pe pagina web www.tara-vrancei.ro , precum și la sediile primăriilor din teritoriul Țara Vrancei în maxim 30 de zile. Anunțarea rezultatelor finale se va face în maxim 5 zile de la finalizarea Raportului de Contestații și se va face pe pagina web a GAL Țara Vrancei.

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate menţionate în Fișa Măsurii și în Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să depăşească punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform criteriilor de selecție locale.

Documentele justificative, cerințele de conformitate și eligibilitate, descrierea criteriilor de selecție și punctajele aferente criteriilor de selecție locală pentru fiecare măsura în parte sunt prezentate pe pagina web www.tara-vrancei.ro.

Pentru măsurile 121, 122, 312, 313 și 322 documentele justificative, cerințele minime de conformitate și elegibilitate, punctajele rămân neschimbate din primele sesiuni de cereri proiecte.

111- Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe

Documente justificative:

1-Declaraţie privind situaţia personală a reprezentantului legal al ofertantului

2-Declaraţie privind situaţia personală a ofertantului

3-Informaţii generale

4-Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani

5-Lista experţilor

6-Model CV pentru experţii ofertanţilor

7-Declaraţie de disponibilitate ale experţilor formatori

8-Acord de subcontractare(daca e cazul)

9-Acord de asociere (daca e cazul)

10-Declaraţie privind calitatea de participant la procedură

11-Organizare şi metodologie

12-Formular de ofertă

13-Scrisoare de înaintare

14-Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale

15-Raport de asigurare

16-Certificat  de participare la licitaţie cu ofertă independentă

17-Declaratie  privind neîncadrarea în situaţia prevazuta la art. 69

18-Declaratie privind sanatatea si protectia muncii

19-Angajament ferm de susţinere tehnică/financiară

Criteriile de Selectie se referă la:

-Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic (înțelegerea nevoilor, numărul de experți, experiența acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului);

-Planificarea activităților;

-Oferta financiară;

Pentru mai multe informaţii detaliate vă rugăm să ne contactaţi la office@tara-vrancei.ro, galtaravrancei@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0725-894.960 sau vizitaţi www.tara-vrancei.ro .

      Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
      Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.